Kimaira

Valverde x Ebony
2019 - mare
Fokker: Stobbenhoeve
Rider: N/A

 

SOLD!